Učenje in poučevanje

Skupaj z Univerzo v Mariboru, Univerzo na Primorskem in Fakulteto za informacijske študije v Novem mestu smo kot koordinatorji vključeni v projekt Inovativne oblike učenja in poučevanja v visokem šolstvu (INOVUP). V okviru projekta organiziramo pedagoška usposabljanja za visokošolske učitelje in omogočamo prenos znanja in dobrih pedagoških praks iz tujine ter udeležbo omogočamo tudi 29 zunanjim slovenskim visokošolskim zavodom. Medinstitucionalno v mednarodnem prostoru sodelujemo v delovni skupini Zveze evropskih univerz (EUA), ki obravnava »z ugotovitvami podprto poučevanje in učenje«. Znanje in prakse o učenju in poučevanju izmenjujemo v Komisiji za razvoj kulture kakovosti slovenskih univerz v okviru Rektorske konference RS.

Študentska anketa

Študentska anketa je namenjena spremljanju mnenja študentov o posameznih predmetih in pedagoškem delu visokošolskih učiteljev ter visokošolskih sodelavcev, kot jih določa ZViS. Na osnovi rezultatov ankete organi članice in posamezni izvajalci izboljšujejo študijske programe, način njihove izvedbe in pedagoškega dela. Izvajanje anket natančneje določa Pravilnik o študentski anketi  na Univerzi v Ljubljani.

2.
Poročila študentskih anket

se pod koordinatorstvom USKAP koordinira pripravijo za pedagoge, predmete, študijske programe, članice, strokovno prakso in univerzo kot celoto

15. november

1.
Izpolnjevanje ankete

poteka v času obeh semestrov med študijskim letom

3.
Obravnava poročil študentskih anket

poteka na organih članic ter organih UL

5.
Senat UL

obravnava skupno poročilo o študentskih ankteah ter poročilo o izvajanju ukrepov iz prejšnjega obdobja ter sprejme nabor ukrepov novo samoevalvacijsko obdobje

marec

4.
Komisija za kakovost UL

na podlagi obravnave skupnega poročila za študentske ankete, poročila o izvajanju ukrepov iz prejšnjega obdobja ter predlogov ukrepov, ki jih USKAP pridobi od ostalih organov UL ter z letnim poročanjem v okviru priprave letnega poročila, Senatu UL predlaga v sprejem nabor ukrepov

marec

Analize in ostali pomembni dokumenti