Področja kakovosti na UL

Sistem kakovosti Univerze v Ljubljani (UL) temelji na veljavnih standardih, predpisih ter priporočilih organov, odgovornih za zagotavljanje kakovosti visokega šolstva na nacionalni in mednarodni ravni. V skladu z vzpostavljenimi standardi sistemi kakovosti temeljijo na zaključeni povratni zanki, z jasnim procesi določanja ciljev in prioritet, načrtovanja ukrepov in delovanja, implementacije začrtanih aktivnosti ter spremljanja in evalvacije izvedenih aktivnosti in ukrepov, vključno z vrednotenjem učinkov, kar postane vstopna informacija za nov cikel načrtovanja.

Temeljni pristop k zagotavljanju kakovosti UL je t.i. cikel PDCA (ang. plan-do-check-act) oziroma načrtuj-naredi-preveri-ukrepaj, ki predstavlja štiristopenjsko metodo upravljanja, zajema načrtovanje, izvajanje načrtovanih ukrepov, bdenje nad in preverjanje ustreznosti izvedbe ter ukrepanje na podlagi pridobljenih izkušenj z izvedbo. Sistem kakovosti zajema strateško in izvedbeno dimenzijo ter deluje na različnih ravneh (univerza, članice, organizacijske enote, študijski programi idr.) in ob sodelovanju relevantnih deležnikov, še posebej zaposlenih, študentov, vodstva in zunanjega okolja (to so med drugim zaposlovalci, naročniki storitev, diplomanti, politični odločevalci, raziskovalne ustanove).

Delovanje sistema kakovosti ter njegove temeljne procese in načela določa Pravilnik o sistemu kakovosti Univerze v Ljubljani.

Novosti na področju kakovosti

Več o novostih na področju kakovosti >>