Področja kakovosti na UL

Kultura kakovosti ter njena nenehna krepitev je v ospredju uresničevanja temeljne vizije in poslanstva Univerze v Ljubljani (UL), zato je UL zavezana k nenehnemu izboljševanju sistema kakovosti, kar zagotavlja z načrtovanjem, organiziranjem ter spremljanjem poslovnih procesov na področju izobraževanja, raziskovanja in drugih podpornih ter vodstvenih aktivnostih; nadalje z zagotavljanjem potrebnih finančnih, kadrovskih in drugih virov za izvajanje navedenih procesov; ter predvsem s periodičnim vrednotenjem in nenehnim izboljševanjem procesov.

S svojim sistemom kakovosti UL sproti spremlja doseženo raven kakovosti na različnih področjih delovanja na podlagi vzpostavljenih kazalnikov; periodično poroča o stanju na različnih področjih delovanja in uresničevanju zastavljenih ciljev ter to tudi vrednoti; ukrepa z namenom izboljševanja sistema kakovosti in boljšega doseganja zastavljenih ciljev na podlagi periodičnih poročil o kakovosti; ter razvija kulturo kakovosti.

UL redno opravlja samoevalvacijo po vseh dejavnostih zavoda, še posebej na področju izobraževalne dejavnosti, na podlagi mnenj študentov, učiteljev ter drugih deležnikov, samoevalvacije študijskih programov, posebej oblikovanih in sprejetih kazalnikov kakovosti, zaposljivosti diplomantov, s spremljanjem praktičnega usposabljanja študentov, uvrščanja na mednarodne rangirne lestvice ter drugih pokazateljev odličnosti; na področju raziskovalne dejavnosti na podlagi posebej oblikovanih in sprejetih kazalnikov, uvrščanja na mednarodne rangirne lestvice ter drugih pokazateljev odličnosti; na področju sodelovanja z okoljem na podlagi spremljanja praktičnega usposabljanja študentov, posebej oblikovanih in sprejetih kazalnikov, uvrščanja na mednarodne rangirne lestvice ter drugih pokazateljev odličnosti; na področju umetnosti na podlagi posebej oblikovanih in sprejetih kazalnikov ter drugih pokazateljev odličnosti; na področju kadrov s spremljanjem usposabljanj zaposlenih in njihovega kariernega razvoja ter pripravo letnega programa usposabljanj s področja učenja in poučevanja ter kakovosti; na področju materialnih pogojev na podlagi posebej oblikovanih in sprejetih kazalnikov ter periodičnim spremljanjem temeljne infrastrukture, potreb po njej ter investicij v infrastrukturo.

Delovanje sistema kakovosti ter njegove temeljne procese in načela določa Pravilnik o sistemu kakovosti Univerze v Ljubljani.

Novosti na področju kakovosti

Več o novostih na področju kakovosti >>