O kakovosti na UL

Kultura kakovosti in njena nenehna krepitev je v ospredju uresničevanja temeljne vizije ter poslanstva Univerze v Ljubljani (UL), zato je UL zavezana k nenehnemu izboljševanju sistema kakovosti, kar zagotavlja z načrtovanjem, organiziranjem in spremljanjem poslovnih procesov na področju izobraževanja, raziskovanja ter drugih podpornih in vodstvenih aktivnostih, nadalje z zagotavljanjem potrebnih finančnih, kadrovskih in drugih virov za izvajanje navedenih procesov, ter predvsem s periodičnim vrednotenjem in nenehnim izboljševanjem procesov.

UL redno opravlja samoevalvacijo po vseh dejavnostih zavoda, še posebej na področju:

  • izobraževalne dejavnosti (mnenje študentov, učiteljev in drugih deležnikov, samoevalvacije študijskih programov, posebej oblikovani ter sprejeti kazalniki kakovosti, zaposljivost diplomantov, spremljanje praktičnega usposabljanja študentov, uvrščanje na mednarodne rangirne lestvice in drugi pokazatelji odličnosti);
  • raziskovalne dejavnosti (posebej oblikovani ter sprejeti kazalniki, uvrščanja na mednarodne rangirne lestvice in drugi pokazatelji odličnosti);
  • sodelovanja z okoljem (spremljanje praktičnega usposabljanja študentov, posebej oblikovani ter sprejeti kazalnik, uvrščanja na mednarodne rangirne lestvice in drugi pokazatelji odličnosti);
  • umetnosti (posebej oblikovani ter sprejeti kazalniki in drugi pokazatelji odličnosti);
  • kadrov (spremljanje usposabljanj zaposlenih ter njihovega kariernega razvoja, priprava letnega programa usposabljanj s področja učenja in poučevanja ter kakovosti);
  • materialnih pogojev (posebej oblikovani in sprejeti kazalniki ter periodično spremljanje temeljne infrastrukture, potreb po njej ter investicij vanjo).

Sistem kakovosti zajema strateško in izvedbeno dimenzijo ter deluje na različnih ravneh (rektorat, članice UL, organizacijske enote, študijski programi idr.) in ob sodelovanju relevantnih deležnikov, še posebej zaposlenih, študentov, vodstva ter zunanjega okolja (to so med drugim zaposlovalci, naročniki storitev, diplomanti, politični odločevalci).

S svojim sistemom kakovosti UL sproti spremlja doseženo raven kakovosti na različnih področjih delovanja na podlagi vzpostavljenih kazalnikov, periodično poroča o stanju na različnih področjih delovanja in uresničevanju zastavljenih ciljev ter to tudi vrednoti, ukrepa z namenom izboljševanja sistema kakovosti in boljšega doseganja zastavljenih ciljev na podlagi periodičnih poročil o kakovosti, ter razvija kulturo kakovosti.

Komisija za kakovost UL je delovno telo Senata UL in šteje 15 članov, od tega 13 iz vrst zaposlenih na UL ter dva predstavnika študentov. Člani Komisije za kakovost UL so imenovani za mandatno obdobje štirih let, razen članov iz vrst študentov, čigar mandat je eno leto.

Člani Komisije za kakovost Univerze v Ljubljani za mandatno obdobje 2017-2021

Dokumenti

Sistem kakovosti UL temelji na veljavnih standardih, predpisih ter priporočilih organov, odgovornih za zagotavljanje kakovosti visokega šolstva na nacionalni in mednarodni ravni. Sistem kakovosti je usmerjen k doseganju standardov ESG (Standardi in smernice za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru, 2015) ter zagotavljanju ciljev, ki so zapisani v temeljnih dokumentih UL in v dokumentih na področju visokega šolstva: