Enakost spolov

Na Univerzi v Ljubljani (UL) pripravljamo dokument z naslovom Načrt uveljavljanja enakosti spolov (NES), pogoj za pridobitev raziskovalnih sredstev iz programov Obzorje Evropa. Namen izdelave dokumenta je ustvariti močno politiko enakosti spolov, saj na UL menimo, da je naša uspešnost odvisna tudi od tega, koliko bomo uspeli v pedagoško in raziskovalno delo vključiti vse zaposlene in privabiti nove znanstvenice in znanstvenike brez stereotipnih predstav o mejah zmožnosti in sposobnosti glede na spol ali drugih osebnih okoliščin (etničnost, starost, spolna usmerjenost, itd.)

UL skladno z opredelitvijo v dokumentih in načelih več institucij naslavlja pri implementaciji načela enakosti spola družbeni spol (ang. gender), ki označuje »družbeno konstruirane vloge, vedenje, dejavnosti in atribute, za katere dana družba meni, da so primerni za ženske in moške«.

Na UL se v svojih temeljnih dokumentih z enakovredno obravnavo žensk in moških zavzemamo za načelo enakosti spolov, hkrati smo na UL sprejeli predpise, s katerimi specifično naslavljamo vprašanje zaposlovanja in načela enakosti spolov. Na UL smo sprejeli predpise, s katerimi omogočamo usklajevanje poklicnega in zasebnega oz. družinskega življenja kot enega najpomembnejših pogojev za uveljavljanje enakih možnosti žensk in moških v družbi ter doseganje enake ekonomske neodvisnosti, kar vodi do enakosti spola. Ravno tako izvajamo usposabljanja in izobraževanja (Enake možnosti in upravljanje talentov, Obvladovanje uporov proti spremembam, …), s katerimi premagujemo splošne ovire.

UL je septembra 2021 imenovala skupino za izdelavo NES na UL, ki je začela z delom oktobra 2021.

Strokovna podpora skupini

Aktivnosti in časovnica dela skupine

Časovni okvirAktivnostStanje
Oktober 2021Konstitutivna seja skupine in določitev delovnih kompetenc skupine
Oktober 2021Pregled stanja glede načrtov enakosti spolov na UL in drugih slovenskih univerzah in raziskovalnih institucijah
Oktober 2021Seznanjanje z orodji in napotki za izdelavo NES, ki so jih ustvarile institucije Evropske komisije ali pa so rezultat dela raziskovalnih projektov v okviru H2020
November 2021Izdelava načrta dela in časovnice
November 2021Pregled obravnave področja enakosti spolov na izbranih uglednih tujih univerzah in primerjalna analiza načrtov enakosti spolov
November 2021Oblikovanje anket za vodstva članic UL, za zaposlene na UL ter za študentke in študente UL
December 2021Oblikovanje anket v spletni obliki (Univerzitetna služba za kakovost, analize in poročanje UL)
Januar 2022Objava vseh treh anket (rok za sodelovanje 7. 2. 2022)
Februar 2022Obdelava podatkov iz anket in analiza
Marec 2022Izdelava osnutka NES
April 2022Javna razprava
Maj 2022Končni dokument
Junij 2022Sprejem na Senatu UL

Že Pekinška izhodišča za ukrepanje (Četrta svetovna konferenca OZN o ženskah, Peking 1995) navajajo, da sta uravnotežena zastopanost spolov in vključevanje vidika spolov ključna za uresničevanje enakosti spolov.

Evropski inštitut za enakost spolov navaja tri cilje, za katere Evropska komisija meni, da vodijo k uspešnemu izvajanju načela enakosti spolov na področju raziskovanja in inovacij:

  • enakost spolov pri karierah na področju znanosti,
  • zagotavljanje enakomerne zastopanosti spola znotraj odločevalskih procesov in teles,
  • integracija vidika spola v raziskovalni in inovacijski kontekst.

Pri izvajanju načela enakosti spolov upoštevamo smernice Evropske komisije, Evropskega inštituta za enakost spolov ter druge relevantne dokumente in strategije.

Dokumenti in analize

UL je z julijem 2020 zaključila praznovanje prvih sto let svojega obstoja. Post jubilejni čas sovpada tudi z obdobjem priprave novih strategij ter institucionalnih in programskih pregledov oz. evalvacij, ko je nujno potrebno tudi pregledati pretekle prakse in udejanjanje iztekajočih se strateških dokumentov oz. njihovih akcijskih načrtov.

Primer takega pregleda je tudi integracija načela enakosti spolov, ki je v zavesti UL – tudi na institucionalni ravni – že dlje časa. V tej luči tako v spodnjih dokumentih podajamo kratek pregled pretekle institucionalne prakse ter izpostavljamo področja, ki bi jih bilo v prihodnje še posebej vredno osvetliti.

UL se zavzema za akademsko okolje, v katerem ni prostora za nasilje, spolno in drugo nadlegovanje ali trpinčenje. Zato je nesprejemljivo vsako vedenje ali ravnanje, ki žali dostojanstvo osebe, posega v osebnostne pravice in integriteto posameznika ali ustvarja nevarno, zastraševalno, ponižujoče ali sovražno okolje. UL se zavezuje k aktivni politiki ustvarjanja in ohranjanja akademskega okolja, v katerem se spoštuje dostojanstvo vseh oseb, ne glede na njihove osebne okoliščine.

Senat UL in Upravni odbor UL sta sprejela Pravilnik o ukrepih proti nasilju, nadlegovanju in trpinčenju.