Usposabljanja zaposlenih

Z namenom zagotavljanja stalnega pedagoškega in strokovnega razvoja zaposlenih na Univerzi v Ljubljani (UL) izvajamo raznolika usposabljanja. Usposabljanja in ostale oblike izobraževanj potekajo na univerzi in članicah UL ter v zunanjih organizacijah. Mnoga usposabljanja so namenjena posebej pedagoškim delavcem in raziskovalcem, druga pa pripravljamo za vse kategorije zaposlenih.

Poleg usposabljanj za učenje in poučevanje, ki so primarno namenjena pedagoškim delavcem, tako izvajamo še splošna usposabljanja, namenjena vsem zaposlenim (komunikacija, organizacija, vodenje, IT, tuji jeziki itd.), usposabljanja za kakovostno izvajanje raziskovalne dejavnosti, ter specifična usposabljanja za izpolnjevanje specifičnih zahtev delovnih procesov. Izvajamo tudi usposabljanja, ki so namenjena delu s posebnimi skupinami študentov in so pomembna za pedagoški ter strokovni razvoj visokošolskih učiteljev in sodelavcev (npr. usposabljanja za tutorje in za delo s študenti s posebnimi potrebami).

Usposabljanja za področje učenja in poučevanja

Usposabljanja za učenje in poučevanje so zelo pomembna za razvoj pedagoških kompetenc, zato smo v obdobju po zadnji akreditaciji podprli in razširili njihovo izvajanje. Velik uspeh in zanimanje za usposabljanja projekta KUL je spodbudil podporo nadaljevanju izvajanja usposabljanj še iz lastnih sredstev in pot k bolj sistematičnemu izvajanju usposabljanj. Usposabljanja za učenje in poučevanje pretežno izvajamo v okviru usposabljanj za inovativne oblike učenja in poučevanja, ki se pripravljajo v okviru projekta INOVUPPrav tako omogočamo usposabljanja za uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) v študijskem procesu, ki se izvajajo v okviru centra Digitalna ULTa si prizadeva za spodbujanje prožnih oblik učenja z vključevanjem didaktične uporabe IKT v visokošolski pedagoški proces ter učenja za krepitev digitalnih spretnosti in znanj ter digitalne pismenosti študentov in diplomantov.

Več o izvedenih ter predvidenih usposabljanjih za učenje in poučevanje >>

Usposabljanja za kulturo kakovosti

Za boljše skupno delovanje v delovnem in študijskem procesu ter spremljanje in razvijanje kakovosti svojega delovanja izvajamo program usposabljanj za kulturo kakovosti. Namenjena so pedagoškim in nepedagoškim delavcem. Z usposabljanji za kulturo kakovosti spodbujamo kulturo in sistem kakovosti (usposabljanja za oblikovanje ukrepov, usposabljanja za kakovostnejšo samoevalvacijo študijskih programov), krepimo kompetence za javno nastopanje (retorika v slovenščini in angleščini), za izboljšano komunikacijo in sodelovanje (reševanje konfliktov), vodenje v visokošolskem prostoru. V načrt usposabljanj za kulturo kakovosti smo prav tako dodali usposabljanja za osebnostno rast in zdravje (obvladovanje stresa, čuječnost).

Naziv usposabljanjaIzvajalec_kaDatum izvedbe
Postavljanje ciljev in uresničevanje planov prof. dr. Tomaž Čater, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta13. 1. 2020
Oblikovanje ukrepov za izboljšanje poslovnih procesovprof. dr. Tomaž Čater, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta15. 1. 2020
Reševanje konfliktovSandi Kofol, uni. dipl. psiholog; O. K. Consulting22. 1. 2020
Reševanje konfliktovSandi Kofol, uni. dipl. psiholog; O. K. Consulting27 .1. 2020
Retorika v slovenščiniprof. dr. Hotimir Tivadar (Center za pedagoško izobraževanje, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko)12., 18, in 19. 6. 2020
Uspešno javno nastopanje v angleščinilekt. dr. Cvetka Sokolov (Center za pedagoško izobraževanje, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko)9., 10., 16. in 17. 7. 2020
Uspešno javno nastopanje v angleščinilekt. dr. Cvetka Sokolov (Center za pedagoško izobraževanje, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko)15., 16., 22. in 23. 9. 2020
Retorika v slovenščiniprof. dr. Hotimir Tivadar (Center za pedagoško izobraževanje, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko)17., 18., in 24. 9. 2020
Oblikovanje ukrepov za izboljšanje poslovnih procesov na članicah ULprof. dr. Tomaž Čater, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta23. 11. 2020
Strateško ukrepanje: oblikovanje in uresničevanje elementov strategije na članicah ULprof. dr. Tomaž Čater, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta25. in 27. 11. 2020
Strateško ukrepanje: oblikovanje in uresničevanje elementov strategije na članicah ULprof. dr. Tomaž Čater, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta8. in 10. 12. 2020
Oblikovanje ukrepov za izboljšanje poslovnih procesov na članicah ULprof. dr. Tomaž Čater, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta9. 12. 2020
Javno nastopanje v angleškem jezikulekt. dr. Cvetka Sokolov (Center za pedagoško izobraževanje, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko)10., 11, 17. in 18. 12. 2020
Komunikacija s težavnimi sogovorniki (poldnevna nadaljevalna delavnica reševanja konfliktov)Sandi Kofol, uni. dipl. psiholog; psihoterapevt in predavatelj, O.K. Consulting15. 12. 2020, dopoldne
Komunikacija s težavnimi sogovorniki (poldnevna nadaljevalna delavnica reševanja konfliktov)Sandi Kofol, uni. dipl. psiholog; psihoterapevt in predavatelj, O.K. Consulting15. 12. 2020, popoldne
Komunikacija s težavnimi sogovorniki (poldnevna nadaljevalna delavnica reševanja konfliktov)Sandi Kofol, uni. dipl. psiholog; psihoterapevt in predavatelj, O.K. Consulting16. 12. 2020
Komunikacija s težavnimi sogovorniki (poldnevna nadaljevalna delavnica reševanja konfliktov)Sandi Kofol, uni. dipl. psiholog; psihoterapevt in predavatelj, O.K. Consulting17. 12. 2020, dopoldne
Komunikacija s težavnimi sogovorniki (poldnevna nadaljevalna delavnica reševanja konfliktov)Sandi Kofol, uni. dipl. psiholog; psihoterapevt in predavatelj, O.K. Consulting17. 12. 2020, popoldne
Komunikacija s težavnimi sogovorniki (poldnevna nadaljevalna delavnica reševanja konfliktov)Sandi Kofol, uni. dipl. psiholog; psihoterapevt in predavatelj, O.K. Consulting21. 12. 2020
Čuječnost za obvladovanje stresa in izboljšanje zdravjaRobert Križaj, uni. dipl. ekon., SATI center16. in 23. 12. 2020
Poslovni bonton v virtualnem okolju – spoštovanje sebe in drugih v virtualnem okoljuDr. sc. Ljiljana Buhač, Dominus Libro učilište suvremenih poslovnih komunikacija23. 12. 2020

Poročilo o evalvaciji usposabljanj

V Poročilu o evalvaciji usposabljanj 2013–2018 so predstavljeni ključni izsledki o usposabljanjih, ki jih je organizirala in izvedla Univerzitetna služba za spremljanje kakovosti, analize in poročanje v obdobju od leta 2013 do vključno 2018. Ugotovljeno je bilo, da se je v tem obdobju usposabljanj udeležilo skupno 1.977 posameznikov in da se je v zadnjem obdobju število udeležencev usposabljanj močno povečalo. Analiza evalvacijskih vprašalnikov je pokazala, da je velik delež udeležencev usposabljanj, ki so vprašalnik izpolnili, zelo visoko vrednotil vsebino in izvedbo usposabljanj, kar kaže no to, da so bila izvedena usposabljanja vsebinsko in izvedbeno kakovostna. Analiza podatkov o udeležbi usposabljanj nakazuje, da so na UL potrebe po splošno-didaktičnih usposabljanjih močno prisotne, zato je tovrstna usposabljanja nujno načrtovati in izvajati tudi v prihodnje.