Spremljanje zadovoljstva

Študentska anketa

Študentska anketa je namenjena spremljanju mnenja študentov o posameznih predmetih in pedagoškem delu visokošolskih učiteljev ter visokošolskih sodelavcev, kot jih določa ZViS. Na osnovi rezultatov ankete organi članice in posamezni izvajalci izboljšujejo študijske programe, način njihove izvedbe in pedagoškega dela. Izvajanje anket natančneje določa Pravilnik o študentski anketi na Univerzi v Ljubljani.

2.
USKAP koordinira pripravo poročil študentskih anket

15. november

1.
Študentje izpolnjujejo ankete v času obeh semestrov

študijsko leto

3.
Obravnava poročil študentskih anket na organih članic UL ter organih UL

december-januar

5.
Obravnava in sprejem ukrepov na Senatu UL

marec

4.
Komisija za kakovost UL obravnava in predlaga Senatu UL v sprejem nabor ukrepov

marec

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih

V okviru projekta Kakovost na Univerzi v Ljubljani (KUL) smo razvili orodja za spremljanje zadovoljstva zaposlenih in jih leta 2015 sprejeli tudi na Senatu UL. V okviru projekta smo izvedli tudi testno evalvacijo orodij za spremljanje zadovoljstva zaposlenih, ki so namenjeni prilagajanju glede na velikost in organiziranost članic in rektorata. Tako smo omogočili spremljanje zavzetosti zaposlenih na UL, zadovoljstvo z obstoječo organizacijsko strukturo ter organizacijsko in vsebinsko podporo.

Trendi spremljanja zadovoljstva in zavzetosti zaposlenih omogočajo oblikovanje, izvajanje ter spremljanje ukrepov za boljše pogoje dela, odnose med sodelavci in ustvarjalnost zaposlenih. Na članicah ter rektoratu UL spremljamo zadovoljstvo zaposlenih in ukrepe na podlagi rezultatov različnih spremljanj (anketa o zadovoljstvu in organizacijski klimi, letni pogovori) vključimo v program dela ter o tem poročamo v poslovnih poročilih s poročilom o kakovosti.

Na podlagi opravljenih anket o zadovoljstvu zaposlenih smo na ravni članic in rektorata UL sprejeli vrsto ukrepov, na primer uredili smo družabne sobe, vzpostavili skupne kuhinje in jedilne prostore znotraj zgradb, omogočili rekreacijo za aktivnejši način življenja, organiziramo dogodke za boljšo organizacijsko klimo (npr. športni dnevi, izleti).

Z namenom spremljanja zadovoljstva zaposlenih ter organizacijske kulture periodično izvajamo Anketo o zadovoljstvu zaposlenih in organizacijski kulturi, kot določeno v 11. členu Pravilnika o sistemu kakovosti UL. Z anketo pridobivamo povratne informacije o zadovoljstvu zaposlenih, njihovi zavzetosti, sodelovanju med različnimi skupinami zaposlenih ter o drugih vidikih organizacijske kulture, ki imajo neposredne posledice na delovanje UL.

Povratne informacije o zadovoljstvu zaposlenih se lahko zbirajo tudi z drugimi metodami kvalitativnega in kvantitativnega zbiranja podatkov.

Analize in ostali pomembni dokumenti

Dokumenti s področja zadovoljstva zaposlenih