Spremljanje zadovoljstva

V okviru projekta Kakovost na Univerzi v Ljubljani (KUL) smo razvili orodja za spremljanje zadovoljstva zaposlenih in jih leta 2015 sprejeli tudi na Senatu UL. V okviru projekta smo izvedli tudi testno evalvacijo orodij za spremljanje zadovoljstva zaposlenih, ki so namenjeni prilagajanju glede na velikost in  organiziranost članic in rektorata. Tako smo omogočili spremljanje zavzetosti zaposlenih na UL, zadovoljstvo z obstoječo organizacijsko strukturo ter organizacijsko in vsebinsko podporo.

Trendi spremljanja zadovoljstva in zavzetosti zaposlenih omogočajo oblikovanje, izvajanje in spremljanje ukrepov za boljše pogoje dela, odnose med sodelavci in ustvarjalnost zaposlenih. Na članicah in rektoratu spremljamo zadovoljstvo zaposlenih in ukrepe na podlagi rezultatov različnih spremljanj (anketa o zadovoljstvu in organizacijski klimi, letni pogovori) vključimo v program dela ter o tem poročamo v poslovnih poročilih s poročilom o kakovosti.

Na podlagi opravljenih anket o zadovoljstvu zaposlenih smo na ravni članic in uprave UL sprejeli vrsto ukrepov, na primer uredili smo družabne sobe, vzpostavili skupne kuhinje in jedilne prostore znotraj zgradb, omogočili rekreacijo za aktivnejši način življenja, organiziramo dogodke za boljšo organizacijsko klimo (npr. športni dnevi, izleti). 

Pravilnik o sistemu kakovosti UL v 11. členu določa, da se z namenom spremljanja zadovoljstva zaposlenih in organizacijske kulture periodično izvaja Anketa o zadovoljstvu zaposlenih in organizacijski kulturi. S to anketo se pridobiva povratne informacije o zadovoljstvu zaposlenih, njihovi zavzetosti, sodelovanju med različnimi skupinami zaposlenih in o drugih vidikih organizacijske kulture, ki imajo neposredne posledice na delovanje UL. Povratne informacije o zadovoljstvu zaposlenih pa se lahko zbirajo tudi z drugimi metodami kvalitativnega in kvantitativnega zbiranja podatkov.

Dokumenti s področja zadovoljstva zaposlenih