Samoevalvacija univerze in letno načrtovanje

Samoevalvacija univerze

Redna letna samoevalvacija se odvija v okviru priprave letnega Poslovnega poročila s poročilom o kakovosti. Osnova za redno letno samoevalvacijo je določena že z Letnim programom dela, kjer so navedeni cilji univerze v tekočem obdobju in njihova operacionalizacija v obliki ukrepov, ter vključena letna samoevalvacija iz predhodnega samoevalvacijskega obdobja. S tem Univerza v Ljubljani (UL) uresničuje spremljanje in izboljševanje kakovosti na vseh področjih delovanja zavoda, zadostnosti in raznovrstnosti virov ter finančne uspešnosti, kot določeno v 6. členu Pravilnika o sistemu kakovosti Univerze v Ljubljani.  

Postopek

Poslovno poročilo s poročilom o kakovosti pripravijo univerzitetne službe v sodelovanju s članicami UL. Po zaključenem procesu, ki poteka pod koordinatorstvom univerzitetne službe, pristojne za področje kakovosti, je dokument predložen v obravnavo pristojnim organom univerze. Pripravljeno Poslovno poročilo s poročilom o kakovosti obravnavata Kolegij rektorja in Komisija za kakovost UL, ki pregledata realizacijo ukrepov po posameznih področjih delovanja ter identificirane pomanjkljivosti in sooblikujeta predloge ukrepov za naslednje samoevalvacijsko obdobje. Komisija za kakovost UL nato predlaga Poslovno poročilo s poročilom o kakovosti v sprejem Senatu UL, ki poročilo z navedenimi ukrepi tudi sprejme. Poročilo se vsako leto javno objavi na spletnih straneh UL.

Poslovno poročilo s poročilom o kakovosti se v obravnavo posreduje tudi Študentskemu svetu UL, ki pisno poda svoje odzive in jih ustno predstavi preko svojih predstavnikov v okviru Komisije za kakovost UL in na Senatu UL.

Samoevalvacija članic UL

Poslovno poročilo s poročilom o kakovosti na letni ravni pripravijo in sprejmejo tako rektorat UL kot tudi njene članice, po postopkih, ki si jih predpišejo v notranjih aktih. Vsaka izmed članic UL svoje Poslovno poročilo s poročilom o kakovosti vsako leto javno objavi na svoji spletni strani.

Letni program dela

V Letnem programu dela univerza načrtuje svoje kratkoročne cilje, ki temeljijo na dolgoročnih ciljih, opredeljenih v Nacionalnem programu visokega šolstva in strategijah, ki jih je sprejela Univerza v Ljubljani. V kratkoročnih ciljih in dejavnostih za posamezno leto so zajete tudi konkretne izboljšave kakovosti na vseh področjih delovanja, ki izhajajo iz predlaganih ukrepov izboljšav v poročilu za kakovost predhodnega samoevalvacijskega obdobja članic in rektorata UL.

2.
Članice in univerzitetne službe

posredujejo USKAP potrebne podatke za pripravo Poslovnega poročila s poročilom o kakovosti

januar

1.
USKAP pod koordinatorstvom glavnega tajnika UL

pripravi gradiva za pripravo Poslovnega poročila s poročilom o kakovosti UL

november, december

3.
USKAP v sodelovanju z univerzitetnimi službami pod koordinatorstvom glavnega tajnika

pripravi osnutek Poslovnega poročila s poročilom o kakovosti UL, priprava se konča z obravnavo osnutka na Kolegiju glavnega tajnika

februar

5.
Senat UL in Upravni odbor UL

obravnavata in sprejmeta dopolnjeno verzijo Poslovnega poročila s poročilom o kakovosti UL

marec

4.
Kolegij rektorja in Komisija za kakovost UL

obravnavata Poslovno poročilo s poročilom kakovosti UL in predlagata njegove spremembe in dopolnitve

marec

2.
Članice in rektorat

izpolnijo šablone za zajem podatkov za pripravo svojega letnega Programa dela in jih posredujejo USKAP

avgust-september

3.
USKAP pod koordinatorstvom glavnega tajnika UL v sodelovanju z univerzitetnimi službami

oblikuje letni Program dela UL

oktober-november

1.
USKAP pod koordinatorstvom glavnega tajnika UL

pripravi gradiva in navodila članicam in rektoratu za pripravo letnega Programa dela

junij-avgust

4.
Kolegij rektorja, kolegij dekanov, Senat in Upravni odbor UL

obravnavajo letniPprogram dela UL, Senat UL poda soglasje, Upravni odbor UL sprejme letni Program dela UL

december-januar

6.
USKAP pod vodstvom glavnega tajnika in v sodelovanju s strokovnimi službami rektorata

na podlagi letnega Programa dela pripravi Poslovno poročilo s poročilom o kakovosti UL, ki predstavlja samoevalvacijo zavoda

december prihodnje leto

5.
Zaposleni

izvajajo letni program dela; realizacija je zapisana v Poslovnem poročilu s poročilom o kakovosti UL za to leto

januar-december prihodnje leto

Arhiv Poslovnih poročil s poročilom o kakovosti in Letnih programov dela

Na tem mestu so zbrani letni Programi dela in Poslovna poročila s poročilom o kakovosti ter ostala poročila vezana na samoevalvacijo in načrtovanje. Letni Programi dela in Poslovna poročila s poročilom o kakovosti za obdobje pred 2014 so dostopni na tej povezavi.

Poslovna poročila s poročili o kakovosti

Letni programi dela

Evalvacija strategije UL