Samoevalvacija študijskih programov

Z namenom spremljanja in izboljšave kakovosti študijskih programov se za vsak aktiven študijski program izvaja redna letna samoevalvacija študijskih programov, kot to v 9. členu določa Pravilnik o sistemu kakovosti Univerze v Ljubljani (UL). S samoevalvacijo študijskih programov se zagotavlja kakovost izvedbe študijskih programov ter spremlja aktualnost in vzdržnost posameznega študijskega programa.

Samoevalvacija študijskih programov je izhodišče za prenovo in spreminjanje študijskih programov ter predstavlja osrednji mehanizem razvoja študijskih programov in študijskega procesa na članici. Samoevalvacija študijskih programov se izvaja letno, zaključke tega procesa pa se vključuje v Poslovna poročila s poročili o kakovosti članic in Poslovno poročilo s poročilom o kakovosti UL.

Način izvajanja samoevalvacije študijskih programov natančneje določajo Smernice UL za samoevalvacijo študijskih programov. Proces samoevalvacije je podrobneje usklajen in opredeljen s procesogrami za samoevalvacijo študijskih programov, ki omogočajo ustrezno in usklajeno izvedbo procesa na celotni univerzi ter hiter uvid v vsebinske in časovne vidike posameznih korakov celotnega procesa.

 

2.
Vodstva članic UL

pripravijo poročilo o ključnih ugotovitvah samoevalvacije ŠP ter uresničevanju ukrepov, ki izhajajo iz nje. Prav tako oblikujejo ukrepe za raven članic ter predloge za raven UL in jih umestijo v Poslovno poročilo s poročilom o kakovosti članice.

november, december

3.
3. Komisija za kakovost članice v sodelovanju s komisijo, zadolženo za študijske zadeve ter drugimi komisijami in vodstvom članice

obravnava poročilo samoevalvacije ŠP; predloge ukrepov na ravni ŠP, članice in na univerzitetni ravni; poročilo o uresničevanju ukrepov na ravni ŠP, članice in na univerzitetni ravni

januar

1.
Skrbniki ŠP v sodelovanju z deležniki

pripravijo samoevalvacijsko poročilo za ŠP ter predloge ukrepov za raven ŠP, članice UL in UL

september-november

4.
Senat članice

potrdi poročila samoevalvacije ŠP; sprejme ukrepe na ravni ŠP in članice; predlaga ukrepe na ravni univerze; sprejme poročilo o uresničevanju ukrepov na ravni ŠP, članice in na univerzitetni ravni

februar

6.
Članica

obvesti deležnike (študente, zaposlene in predstavnike okolja) o ključnih izsledkih, uresničenih in načrtovanih ukrepih na ravni ŠP in članice

vsaj enkrat letno

5.
Senat članice

na podlagi poročil samoevalvacije ŠP vseh stopenj in na podlagi (delnih) poročil skupnih ŠP pošlje rektoratu potrjeno šablono s podatki o samoevalvaciji ŠP (januar); potrjeno Poslovno poročilo s poročilom kakovosti članice, ki v poglavju Izobraževalna dejavnost povzema ključne ugotovitve poročil samoevalvacij ŠP (februar); poročila samoevalvacije vseh ŠP članice za vse stopnje in poročila skupnih ŠP

januar, februar

2.
Skrbniki ŠP z deležniki in vodstvom članice

pripravijo poročilo samoevalvacije ŠP; predloge ukrepov na ravni ŠP, članice in univerzitetni ravni; poročilo o uresničevanju ukrepov na ravni ŠP in članice

november, december

1.
Članica

se na podlagi navodil USKAP (pripravljena do septembra) organizacijsko pripravi na samoevalvacijo ŠP

oktober

3.a
Komisija za doktorski študij in nato Komisija za kakovost članice

obravnavata poročilo samoevalvacije ŠP; predloge ukrepov na ravni ŠP, članice in univerzitetni ravni; poročilo o uresničevanju ukrepov na ravni ŠP in članice

5
Programski svet ŠP

pošlje rektoratu poročilo samoevalvacije ŠP; sprejete ukrepe na ravni ŠP in članice; predlagane ukrepe na univerzitetni ravni

4.a
Programski svet ŠP

potrdi poročilo samoevalvacije ŠP; sprejme ukrepe na ravni ŠP in članice; sprejme poročilo o uresničevanju ukrepov na ravni ŠP in članice; predlaga ukrepe za univerzitetno raven

2.
Področni skrbnik ŠP članice v sodelovanju z deležniki in vodstvom članice

pripravi poročilo samoevalvacije skupnega ŠP za tisti del programa, ki se izvaja na članici; predloge ukrepov na ravni ŠP, članice in na univerzitetni ravni; poročilo o uresničevanju ukrepov na ravni ŠP in članice

november, december

3.a
Komisija za kakovost članice v sodelovanju s komisijo za študijske zadeve in po potrebi še z drugimi komisijami

obravnava poročilo samoevalvacije skupnega ŠP za tisti del programa, ki se izvaja na članici; predloge ukrepov na ravni ŠP, članice in na univerzitetni ravni; poročilo o uresničevanju ukrepov na ravni ŠP in članice

1.
Članica

se na podlagi navodil USKAP (pripravljena do septembra) organizacijsko pripravi na samoevalvacijo ŠP

oktober

4.a
Konzorcijski organ

sprejme skupno poročilo samoevalvacije ŠP, ukrepe za raven ŠP in partnerskih institucij; priporočeno je, da poročilo samoevalvacije vsebuje tudi poročilo o uresničevanju ukrepov na ravni ŠP in partnerskih institucij

6.
Članica

obvesti deležnike (študente, zaposlene in predstavnike okolja) o ključnih izsledkih, uresničenih in načrtovanih ukrepih na ravni ŠP in članice

vsaj enkrat letno

5.a
Konzorcijski organ

seznani Senat članice s skupnim poročilom samoevalvacije ŠP, ki vsebuje tudi ukrepe na ravni partnerskih institucij

2.
Področni skrbnik ŠP članice v sodelovanju z deležniki in vodstvom članice

pripravi poročilo samoevalvacije ŠP za tisti del programa, ki se izvaja na članici; predloge ukrepov na ravni ŠP, članice in na univerzitetni ravni; poročilo o uresničevanju ukrepov na ravni ŠP in članice

november, december

3.a
Komisija za doktorski študij in nato Komisija za kakovost članice

obravnavata poročilo samoevalvacije ŠP za tisti del programa, ki se izvaja na članici; predloge ukrepov na ravni ŠP, članice in na univerzitetni ravni; poročilo o uresničevanju ukrepov na ravni ŠP in članice

1.
Programski svet ŠP in članice

se na podlagi navodil USKAP (pripravljena do septembra) organizacijsko pripravijo na samoevalvacijo ŠP

oktober

4.a
Programski svet ŠP

potrdi poročilo samoevalvacije ŠP z navedenimi ukrepi na ravni ŠP in članice; predlaga ukrepe za univerzitetno raven; sprejme poročilo o uresničevanju ukrepov na ravni ŠP in članice

6.
Programski svet ŠP

obvesti deležnike (študente, zaposlene in predstavnike okolja) o ključnih izsledkih, uresničenih in načrtovanih ukrepih na ravni ŠP in članice

vsaj enkrat letno

5.a
Programski svet ŠP

pošlje rektoratu in sodelujočim članicam poročilo samoevalvacije ŠP z navedenimi ukrepi na ravni ŠP in članice; predloge ukrepov za univerzitetno raven

2.
Skrbniki študijskih programov skupaj z deležniki in vodstvom članice

pripravijo samoevalvacijsko poročilo ŠP; predloge ukrepov na ravni ŠP, članice in univerzitetni ravni ter poročilo o uresničevanju ukrepov na ravni ŠP in ravni članice

november-december

1.
Članica

se po navodilih USKAP organizacijsko pripravi na izvedbo samoevalvacije ŠP

oktober

3.
Komisija za doktorski študij članice in nato Komisija za kakovost članice

obravnava samoevalvacijsko poročilo ŠP; predloge ukrepov na ravni ŠP, članice in univerzitetni ravni; poročilo o uresničevanju ukrepov na ravni ŠP in ravni članice.

januar

5.
Članica

informira deležnike (študente, zaposlene in predstavnike okolja) o ključnih izsledkih samoevalvacij ŠP, uresničenih in načrtovanih ukrepih na ravni ŠP in članice.

vsaj enkrat letno

4.a
Senat članice

potrdi samoevalvacijska poročila ŠP; sprejme ukrepe na ravni ŠP in članice ter poročilo o uresničevanju ukrepov na ravni ŠP in članice; predlaga ukrepe za univerzitetno raven

2.
Senat članice

na podlagi poročil samoevalvacij ŠP vseh stopenj in na podlagi (delnih) poročil skupnih ŠP pošlje rektoratu potrjeno šablono s podatki o samoevalvaciji ŠP (januar); predlagane ukrepe za univerzitetno raven (januar); potrjeno Poslovno poročilo s poročilom kakovosti članice, ki v poglavju Izobraževalna dejavnost povzema ključne ugotovitve poročil samoevalvacij vseh ŠP (februar); poročila samoevalvacije ŠP vseh stopenj študija, ki se izvaja le na eni članici (februar) in poročila samoevalvacije skupnih ŠP

januar, februar

3.
USKAP na podlagi podatkov članic

oblikuje predlog poročila samoevalvacije ŠP (del predloga Poslovnega poročila s poročilom kakovosti UL z analizo stanja); predlog poročila spremljanja uresničevanja ukrepov na univerzitetni ravni; predlog ukrepov na univerzitetni ravni

januar, februar, marec

1.a
USKAP

pripravi za članice odziv za vzorec poročil samoevalvacije ŠP

4.
Najprej Kolegij rektorja nato Komisije za dodiplomski, magistrski in doktorski študij skupaj s Svetom skrbnikov doktorskih ŠP in ŠS UL

obravnavajo predlog poročila samoevalvacije ŠP; poročilo o spremljanju uresničevanja ukrepov na univerzitetni ravni; predloge ukrepov na univerzitetni ravni

februar, marec

6.
Senat UL in Upravni odbor UL

obravnavata in sprejmeta predlog poročila samoevalvacije ŠP; poročilo o spremljanju uresničevanja ukrepov na univerzitetni ravni; predloge ukrepov na univerzitetni ravni

marec

5.
Komisija za kakovost UL

odloča in predlaga Senatu UL v sprejem Poslovno poročilo s poročilom kakovosti, ki vsebuje tudi predlog poročila samoevalvacije ŠP; poročilo spremljanja uresničevanja ukrepov na univerzitetni ravni; predlog ukrepov na univerzitetni ravni; določi katere univerzitetne službe prejmejo v obravnavo in uresničevanje načrtovane ukrepe, ki jih je treba nasloviti na univerzitetni ravni

marec (teden pred sejo Senata UL)

Analize in ostali pomembni dokumenti

Metanalize samoevalvacijskih poročil študijskih programov

Za spremljanje izvajanja samoevalvacije študijskih programov ter posodabljanje sistema kakovosti periodično pripravljamo metaanalizo samoevalvacijskih poročil študijskih programov. V okviru metaanalize preverimo delovanje samoevalvacijskega mehanizma po posameznih dimenzijah ter preverimo kakovost izvedbe samoevalvacije ter predvsem prisotnost vrednotenja, ki je temeljnega pomena za primerno posodabljanje študijskih programov.

Pravila za samoevalvacijo študijskih programov