Samoevalvacija študijskih programov

Z namenom spremljanja in izboljšave kakovosti študijskih programov se za vsak aktiven študijski program izvaja redna letna samoevalvacija študijskih programov, kot to v 9. členu določa Pravilnik o sistemu kakovosti Univerze v Ljubljani (UL). S samoevalvacijo študijskih programov se zagotavlja kakovost izvedbe študijskih programov ter spremlja aktualnost in vzdržnost posameznega študijskega programa.

Samoevalvacija študijskih programov je izhodišče za prenovo in spreminjanje študijskih programov ter predstavlja osrednji mehanizem razvoja študijskih programov in študijskega procesa na članici. Samoevalvacija študijskih programov se izvaja letno, zaključke tega procesa pa se vključuje v Poslovna poročila s poročili o kakovosti članic in Poslovno poročilo s poročilom o kakovosti UL.

Način izvajanja samoevalvacije študijskih programov natančneje določajo Smernice UL za samoevalvacijo študijskih programov. Proces samoevalvacije je podrobneje usklajen in opredeljen s procesogrami za samoevalvacijo študijskih programov, ki omogočajo ustrezno in usklajeno izvedbo procesa na celotni univerzi ter hiter uvid v vsebinske in časovne vidike posameznih korakov celotnega procesa.

2.
Skrbniki študijskih programov z deležniki in vodstvom članice UL pripravijo samoevalvacijsko poročilo

november-december

3.
Komisije članic UL skupaj z vodstvom obravnavajo posamezno poročilo samoevalvacije študijskega programa

januar

1.
Priprava članice UL na samoevalvacijo študijskega programa

oktober

4.
Senat članice UL obravnava in potrdi poročila ter sprejme ukrepe

februar

6.
Članica UL obvesti deležnike o ključnih točkah samoevalvacijskega poročila

vsaj enkrat letno

5.
Članica UL posreduje podatke rektoratu UL

januar-februar

2.
Skrbniki študijskih programov z deležniki in vodstvom članice UL pripravijo samoevalvacijsko poročilo

november-december

3
Komisiji članic UL obravnavata posamezno poročilo samoevalvacije študijskega programa

januar

1.
Priprava članice UL na samoevalvacijo študijskega programa

oktober

4
Programski svet študijskega programa obravnava in potrdi poročila ter sprejme ukrepe

februar

6
Programski svet študijskega programa obvesti deležnike o ključnih točkah samoevalvacijskega poročila

vsaj enkrat letno

5
Programski svet študijskega programa posreduje podatke rektoratu UL

januar-februar

2.
Področni skrbniki študijskih programov z deležniki in vodstvom članice UL pripravijo samoevalvacijsko poročilo

november-december

3
Komisije članic UL obravnavajo posamezno poročilo samoevalvacije študijskega programa

januar

1.
Priprava članice UL na samoevalvacijo študijskega programa

oktober

4
Konzorcijski organ obravnava in sprejme skupno samoevalvacijsko poročilo

januar

6.
Članica UL obvesti deležnike o ključnih točkah samoevalvacijskega poročila

vsaj enkrat letno

5
Članica UL posreduje podatke rektoratu UL

januar-februar

2.
Področni skrbniki študijskih programov z deležniki in vodstvom članice UL pripravijo samoevalvacijsko poročilo

november-december

3.
Komisiji članic UL obravnavata posamezno poročilo samoevalvacije študijskega programa

januar

1.
Priprava Programskega sveta študijskega programa in članic UL na samoevalvacijo

oktober

4.
Programski svet študijskega programa obravnava in potrdi poročila ter sprejme ukrepe

februar

6.
Programski svet študijskega programa obvesti deležnike o ključnih točkah samoevalvacijskega poročila

vsaj enkrat letno

5.
Programski svet študijskega programa in senat članice UL posredujeta podatke rektoratu UL

januar-februar

2.
Skrbniki študijskih programov z deležniki in vodstvom članice UL pripravijo samoevalvacijsko poročilo

november-december

1.
Priprava članice UL na samoevalvacijo študijskega programa

oktober

3.
Komisiji članic UL obravnavata posamezno poročilo samoevalvacije študijskega programa

januar

5.
Članica UL posreduje podatke rektoratu UL

januar-februar

4.
Senat članice UL obravnava in potrdi poročila ter sprejme ukrepe

februar

2.
Članica UL posreduje podatke rektoratu UL

januar-februar

3.
Priprava predloga poročila samoevalvacije študijskih programov

januar-marec

1.
Priprava, spremljanje in obveščanje na univerzitetni ravni

oktober

4.
Obravnava na posvetovalnih telesih in organih UL

februar-marec

6.
Senat UL in Upravni odbor UL obravnavata in sprejmeta predlog poročila

marec

5.
Predlog poročila obravnava Komisija za kakovost UL

marec

Analize in ostali pomembni dokumenti

Metanalize samoevalvacijskih poročil študijskih programov

Za spremljanje izvajanja samoevalvacije študijskih programov ter posodabljanje sistema kakovosti periodično pripravljamo metaanalizo samoevalvacijskih poročil študijskih programov. V okviru metaanalize preverimo delovanje samoevalvacijskega mehanizma po posameznih dimenzijah ter preverimo kakovost izvedbe samoevalvacije ter predvsem prisotnost vrednotenja, ki je temeljnega pomena za primerno posodabljanje študijskih programov.

Pravila za samoevalvacijo študijskih programov