Nacionalne evalvacije in akreditacije

Univerza v Ljubljani (UL) z namenom zagotavljanja in spodbujanja kakovosti sodeluje v postopkih nacionalnih in mednarodnih institucionalnih in programskih akreditacij in evalvacij. Sodelovanje v postopkih akreditacij in evalvacij v obliki letnih poročil in enkratnih študij spremlja univerzitetna služba, pristojna za področje kakovosti. Postopki potekajo na dveh ravneh, in sicer na ravni študijskega programa in na ravni celotne univerze. Na ravni študijskega programa se vsako leto izvede evalvacija vzorca študijskih programov ter vsakih pet let v postopku podaljšanja akreditacije univerze.

Evalvacija vzorca študijskih programov

Namen teh evalvacij je svetovanje univerzi pri razvijanju samoevalvacije študijskih programov in izboljševanju kakovosti. Vzorec evalvacije študijskih programov določi Svet Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS), postopek evalvacije vzorca poteka z obveznim obiskom skupine strokovnjakov.

V obdobju 2018–2020 smo imeli strani NAKVIS-a v vzorec izbranih sedem študijskih programov UL. Ugotovitve NAKVIS-a smo predstavili v Analizi vzorčnih evalvacij študijskih programov UL.

Evalvacija vzorca študijskih programov v okviru podaljšanja akreditacije univerze

Postopek podaljšanja akreditacije univerze je namenjen celostni presoji univerze v obdobju od zadnjega podaljšanja akreditacije. Presojata se napredek in razvoj vseh področij s poudarkom na notranjem sistemu kakovosti. Temelj za presojo je samoevalvacijsko poročilo, ki ga pred obiskom NAKVIS pripravi univerza. Poročilo vsebuje evalvacijo vseh dejavnosti univerze s poudarkom na notranjem zagotavljanju kakovosti zavoda.

2.
Senat UL

sprejme akcijski načrt

3.
Univerzitetne službe in članice pod koordinatorstvom

izvajajo akcijski načrt za pripravo na ponovno akreditacijo

1.
USKAP v sodelovanju z univerzitetnimi službami

pripravi akcijski načrt za pripravo na ponovno akreditacijo zavoda

vsakih pet let pripravi vlogo za podaljšanje akreditacije univerze

4.
USKAP

s pozivom za pridobitev potrebnih informacij članicam in univerzitetnim službam prične s pripravo vloge za ponovno akreditacijo zavoda

6.
Senat UL

na podlagi predloga Komisije za kakovost UL potrdi vlogo za podaljšanje akreditacije

5.
USKAP

v sodelovanju z ostalimi univerzitetnimi službami pripravi vlogo za ponovno akreditacijo zavoda in jo pošlje v obravnavo članicam, univerzitetnim službam, Kolegiju rektorja in Komisiji za kakovost UL

2.
Članica, Komisija za kakovost članice in Senat članice

članica pripravi vlogo, ki jo obravnava komisija in sprejme Senat članice

3.
USKAP, poročevalec in ustrezne univerzitetne službe

pregledajo vloge in pošljejo odziv članici; članica dopolni vlogo na podlagi odziva

1.
Svet NAKVIS

določi vzorec za 2% izvajanih ŠP, ki bodo evalvirani v naslednjem študijskem letu

4.
Komisija za dodiplomski, magistrski in doktorski študij, Komisija za kakovost in Senat UL

pristojna komisija UL obravnava vloge; o vlogah odloča Komisija za kakovost UL; Senat UL v nadaljevanju potrdi vloge

6.
Članica

uresičuje ukrepe, ki jih je sprejela na podlagi priporočil NAKVIS; o uresničevanju ukrepov poroča v Poslovnem poročilu s poročilom o kakovosti članice

5.
Strokovnjaki NAKVIS in UL

Strokovnjaki NAKVIS opravijo obisk in pripravijo predlog poročila, ki postane končno po obravnavi odziva UL

Analize in ostali pomembni dokumenti