Nacionalne evalvacije in akreditacije

Univerza v Ljubljani (UL) z namenom zagotavljanja in spodbujanja kakovosti sodeluje v postopkih nacionalnih in mednarodnih institucionalnih in programskih akreditacij in evalvacij. Sodelovanje v postopkih akreditacij in evalvacij v obliki letnih poročil in enkratnih študij spremlja univerzitetna služba, pristojna za področje kakovosti. Postopki potekajo na dveh ravneh, in sicer na ravni študijskega programa in na ravni celotne univerze. Na ravni študijskega programa se vsako leto izvede evalvacija vzorca študijskih programov ter vsakih pet let v postopku podaljšanja akreditacije univerze.

Evalvacija vzorca študijskih programov

Namen teh evalvacij je svetovanje univerzi pri razvijanju samoevalvacije študijskih programov in izboljševanju kakovosti. Vzorec evalvacije študijskih programov določi Svet Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS), postopek evalvacije vzorca poteka z obveznim obiskom skupine strokovnjakov.

V obdobju 2018–2020 smo imeli strani NAKVIS-a v vzorec izbranih sedem študijskih programov UL. Ugotovitve NAKVIS-a smo predstavili v Analizi vzorčnih evalvacij študijskih programov UL.

Evalvacija vzorca študijskih programov v okviru podaljšanja akreditacije univerze

Postopek podaljšanja akreditacije univerze je namenjen celostni presoji univerze v obdobju od zadnjega podaljšanja akreditacije. Presojata se napredek in razvoj vseh področij s poudarkom na notranjem sistemu kakovosti. Temelj za presojo je samoevalvacijsko poročilo, ki ga pred obiskom NAKVIS pripravi univerza. Poročilo vsebuje evalvacijo vseh dejavnosti univerze s poudarkom na notranjem zagotavljanju kakovosti zavoda.

2.
Senat UL sprejme akcijski načrt
3.
Univerzitetne službe in članice UL izvajajo akcijski načrt
1.
USKAP v sodelovanju z univerzitetnimi službami pripravi akcijski načrt
4.
USKAP prične s pripravo vloge za ponovno akreditacijo zavoda
6.
Senat UL potrdi vlogo za podaljšanje akreditacije zavoda
5.
Vlogo obravnavajo članice UL, univerzitetne službe, Kolegij rektorja ter Komisija za kakovost UL
2.
Članica UL pripravi, obravnava in sprejme vlogo
3.
USKAP, poročevalec ter ustrezne univerzitetne službe pregledajo vlogo in posredujejo odziv
1.
Svet NAKVIS-a določi vzorec študijskih programov
4.
Obravnava vloge in potrditev na organih UL
6.
Članica UL uresničuje ukrepe in poroča o realizaciji v svojem poslovnem poročilu s poročilom o kakovosti
5.
Strokovnjaki NAKVIS-a izvedejo obisk in pripravijo poročilo

Analize in ostali pomembni dokumenti