Tudi članice z različnimi mehanizmi skrbijo za kakovost. Vsaka članica ima oblikovano komisijo za kakovost, ki:

  • sodeluje pri pripravi letnega poročila s poročilom o kakovosti in predlaganih ukrepih za izboljšave,
  • obravnava in vrednoti delovanje mehanizmov za spremljanje in zagotavljanje kakovosti na članici ter oblikuje predloge za njihovo izboljšanje,
  • spremlja izvedbo in analizo študentskih ter drugih anket in pripravlja predloge za izboljšave njihovega izvajanja in uporabe,
  • sodeluje pri izvedbi samoevalvacij, zunanjih evalvacij in ustreznih ukrepih,
  • vsaj enkrat letno poroča senatu o dosežkih na področju kakovosti ter oblikuje predloge za izboljšave,
  • analizira strateške vidike delovanja članice.

Povezave do spletnih naslovov članic, na katerih se nahajajo vsebine, povezane s kakovostjo: