Enakost spolov

Na Univerzi v Ljubljani (UL) smo v letu 2022 sprejeli  dokument z naslovom Načrt uveljavljanja enakosti spolov (NES). Namen dokumenta je ustvariti močno politiko enakosti spolov, saj na UL menimo, da je naša uspešnost odvisna tudi od tega, koliko bomo uspeli v pedagoško in raziskovalno delo vključiti vse zaposlene in privabiti nove znanstvenice in znanstvenike brez stereotipnih predstav o mejah zmožnosti in sposobnosti glede na spol ali drugih osebnih okoliščin (etničnost, starost, spolna usmerjenost, itd.) Dokument je pripravila interdisciplinarna skupina, ki jo je vodila prof. dr. Vesna Leskošek (FSD), članice in člani pa so bili prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat (prorektorica), izr. prof. dr. Aldo Milohnić (AGRFT), prof. dr. Milica Antić Gaber (FF), izr. prof. dr. Valentina Franca (FU), izr. prof. dr. Emilija Stojmenova Duh (FE), izr. prof. mag. Anja Planinšček (FA), izr. prof. dr. Marko Novinec (FKKT), znan. sod. dr. Gabrijela Tavčar Kalcher (VF), prof. dr. Matjaž Konvalinka (FMF), Maša Hiti (strokovna služba rektorata UL) in Anemarija Planšak (študentski svet). Skupino je strokovno podprla univerzitetna služba za kakovost in podporo strateškemu upravljanju. Načrt enakosti spolov je bil sprejet 19. 4. 2022.

Načrt enakosti spolov je bil izdelan na podlagi podatkov UL o kadrovski strukturi zaposlenih in o študentski populaciji, na podlagi podatkov, pridobljenih z dvema obširnima anketama, analize vodstvenih in drugih organov članic UL, mednarodnih primerjav in dokumentov Evropske komisije. NES UL je temeljni dokument s katerim UL ustvarja prostor raznolikosti in enakosti. V ta namen je sprejela vrsto ukrepov in zavez, ki jih mora uresničiti do leta 2027, ko mora sprejeti nov Načrt enakosti spolov. 

Posebej pomembno je bilo sprejeti pravila o ravnanju za zaščito dostojanstva zaposlenih, zato je senat UL 15. 2. 2022 sprejel Pravilnik o ukrepih proti nasilju, nadlegovanju in trpinčenju. Na podlagi tega pravilnika so članice univerze imenovale zaupne osebe, UL pa je imenovala listo članic in članov komisij za ugotavljanje dejstev in okoliščin, ki se ustanovijo ob prijavi primerov kršitve tega pravilnika.

V aprilu 2023 je rektor UL imenoval delovno skupino za spremljanje izvajanja NES, ki jo sestavljajo prof. dr. Vesna Leskošek (vodja skupine), prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat (prorektorica), doc. dr. Jasna Podreka (FF), znanstvena svetnica dr. Urša Opara Krašovec (FE), prof. dr. Katja Filipčič (PF), prof. dr. Alenka Švab (FDV), Martin Vrtačnik (AGRFT) in dr. Maja Hosta (strokovna služba rektorata UL).